Polityka prywatności

Polityka Prywatności

MATURI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (https://maturi.world)

 

§ 1

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku z korzystaniem przez Ciebie z grupy stron internetowych o wspólnym adresie domenowym https://www.maturi.world – dalej: „Strona internetowa”.

 

§ 2

ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MATURI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. T.Czackiego 3/5 lok. 8, 00-043 Warszawa, REGON: 386250670, NIP: 5252825530, KRS: 0000845288 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

- Dane kontaktowe: email: hello@maturi.world

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych.

- Dane kontaktowe: email: hello@maturi.world

 

§ 3

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. KONTAKT ELEKTRONICZNY (MAILOWY) LUB TELEFONICZNY ZE SPóŁKĄ

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku ze skierowaniem do Administratora zapytania przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych na Stronie internetowej (adres email, numer telefonu), Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie osobom zainteresowanym możliwości kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną oraz elektroniczną. W przypadku, gdy Twoje zapytanie dotyczy oferty Administratora, Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu przygotowania dla Ciebie oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ze względu na niezbędność przetwarzania do podjęcia na Twoje żądanie określonych działań przed wykonaniem umowy.

2. NEWSLETTER

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z zapisaniem się na newsletter, Twoje dane osobowe w postaci adresu email przetwarzane są w celu wysyłania do Ciebie newslettera – czyli informacji o aktualnościach na Stronie internetowej. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkbox) pod formularzem zapisu na newsletter – tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przysługuje Ci prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. MARKETING

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są w związku z wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie innych informacji marketingowych od Administratora, Twoje dane osobowe w postaci adresu email i/lub numeru telefonu przetwarzane są w celu przekazywania Ci informacji marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w formie pisemnej lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkbox) pod formularzem umożliwiającym zamieszczenie komentarza lub zapisanie się na newsletter albo na warsztaty – tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przysługuje Ci prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. KOMENTARZE

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są w związku z zamieszczeniem przez Ciebie komentarza na Stronie internetowej Administratora, Twoje dane osobowe w postaci imienia, adresu email oraz – fakultatywnie – nazwy Twojej witryny internetowej przetwarzane będą w celu opublikowania komentarza oraz w celu zweryfikowania, czy komentarz ma charakter indywidualny, czy też charakter automatyczny i masowy (spam). Twój adres email nie będzie widoczny na Stronie internetowej. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest Twoja dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkbox) pod formularzem umożliwiającym zamieszczenie komentarza – tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przysługuje Ci prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. PLIKI COOKIES

Niezależnie od powyższego, Twoje dane przetwarzane są przy wykorzystaniu tzw. plików cookies – zgodnie z przyjętą przez AdministratoraPolityką cookies. Administrator wykorzystuje pliki cookies do utrzymania informacji o sesji użytkownika, a także do prowadzenia analiz statystycznych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych Google Analytics oraz Yandex Metrica. Administrator nie korzysta z plików cookies do profilowania reklam. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym celem realizowanym przez Administratora jest dążenie do ułatwienia użytkownikom korzystania ze Strony internetowej oraz zbieranie ogólnych informacji statystycznych o poziomie zainteresowania treściami zamieszczonymi na Stronie internetowej.

 

§ 4

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych w trybie art. 28 RODO. Administrator danych może w szczególności powierzać dane do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi hostingowe, usługi poczty elektronicznej, usługi informatyczne, usługi księgowe.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w trybie art. 29 RODO, w tym w szczególności przez członków organów Spółki oraz przez osoby zatrudniane przez Spółkę.

3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – poza Europejski Obszar Gospodarczy:

a) do Stanów Zjednoczonych – ze względu na korzystanie z usług podmiotów przetwarzających: Amazon Web Services Inc. z siedzibą w USA oraz Google LLC z siedzibą w USA. Podmioty te przystąpiły do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA. Program Tarcza Prywatności UE-USA został przyjęty Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku, ustalającą, iż Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii do podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji na temat programu Tarcza Prywatności można znaleźć na stroniewww.privacyshield.gov. Wobec powyższego, przekazywanie Twoich danych osobowych jest zgodne z art. 45 RODO, a jego podstawę stanowi decyzja Komisji stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (art. 45 ust. 1 RODO);

b) do Rosji – ze względu na korzystanie z usług podmiotu przetwarzającego: Yandex Oy z siedzibą w Finlandii, który może podpowierzać przetwarzanie danych osobowych spółce Yandex LLC z siedzibą w Rosji. Podstawą przekazywania danych osobowych przez Yandex Oy do Yandex LLC są standardowe klauzule umowne w rozumieniu art. 46 ust. 2 RODO.

 

§ 5

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. KONTAKT ELEKTRONICZNY (MAILOWY) LUB TELEFONICZNY ZE SPóŁKĄ

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku ze skierowaniem do Administratora zapytania przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych na Stronie internetowej (adres email, numer telefonu), Twoje dane osobowe przechowywane będą w przypadku korespondencji elektronicznej do czasu zakończenia korespondencji w przedmiocie Twojego zapytania, a w przypadku rozmów telefonicznych – do zakończenia rozmowy, chyba że nie uda się udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie w czasie pierwszej rozmowy telefonicznej, a wyrazisz zgodę na skontaktowanie się z Tobą w późniejszym terminie. W przypadku, gdy zapytanie dotyczy oferty Administratora, a skutkiem zapytania będzie zawarcie przez Ciebie umowy z Administratorem, Twoje dane osobowe będą nadal przechowywane w celu wykonania tej umowy.

2. NEWSLETTER

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z zapisaniem się na newsletter, Twoje dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie newslettera lub do czasu zaprzestania przez Administratora wysyłania newslettera. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera za pomocą łącza zawartego we wszystkich przesyłanych newsletterach.

3. MARKETING

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są w związku z wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie innych informacji marketingowych od Administratora, Twoje dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, ale nie dłużej niż przez okres pięciu lat od dnia otrzymania zgody, chyba że przed upływem tego terminu ponownie potwierdzisz wyrażoną zgodę.

4. KOMENTARZE

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są w związku z opublikowaniem przez Ciebie komentarza na Stronie internetowej Administratora, Twoje dane osobowe przechowywane będą do czasu usunięcia Twojego komentarza – na Twoje żądanie lub w związku z usunięciem wpisu ze Strony internetowej Administratora.

5. PLIKI COOKIES

Twoje dane zbierane przy wykorzystaniu plików cookies przetwarzane będą:

a) w przypadku plików „sesyjnych” (tymczasowych) – do czasu opuszczenia Strony internetowej;

b) w przypadku plików „stałych” – do wygaśnięcia plików cookies.

W każdym czasie możesz samodzielnie usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia oraz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający obsługę plików cookies.

 

§ 6

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Posiadasz prawo:

a) dostępu do swoich danych, w tym w szczególności do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, posiadasz prawo do uzyskania dostępu do tych danych oraz do informacji wskazanych w art. 15 RODO;

b) żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w tym także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 16 RODO;

c) żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 RODO, w tym w szczególności, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, w tym w szczególności, jeżeli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych;

e) wniesienia sprzeciwu w rozumieniu art. 21 RODO - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

f) przenoszenia danych w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO.

2. W celu skorzystania z uprawnień wymienionych w ust. 1 należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora.

 

§ 7

PRAWO SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

1. Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli w Twoje ocenie przetwarzanie Twoich danych następuje z naruszeniem przepisów prawa.

2. Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).

 

§ 8

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. KONTAKT ELEKTRONICZNY (MAILOWY) LUB TELEFONICZNY ZE SPóŁKĄ

Podanie przez Ciebie danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu ma w przypadku kontaktu telefonicznego lub elektronicznego charakter zautomatyzowany. Podanie jakichkolwiek dodatkowych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym może okazać się niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. W takim przypadku przedstawiciel Administratora poinformuje Cię o niezbędnym zakresie danych osobowych, umożliwiając Tobie podjęcie decyzji o udostępnieniu tych danych lub o odmowie ich udostępnienia.

2. NEWSLETTER

Podanie przez Ciebie danych osobowych w postaci adresu email jest niezbędne do wysyłania do Ci newslettera. Odmowa podania tych danych uniemożliwi wysyłanie Ci newslettera, ale pozbawiona jest jakichkolwiek innych negatywnych konsekwencji.

3. MARKETING

Podanie przez Ciebie danych osobowych numeru telefonu i/lub adresu email jest niezbędne do wysyłania do Ciebie informacji marketingowych. Odmowa podania tych danych uniemożliwi wysyłanie Ci informacji marketingowych, ale pozbawiona jest jakichkolwiek innych negatywnych konsekwencji.

4. KOMENTARZE

Podanie przez Ciebie danych osobowych w postaci imienia oraz adresu email jest niezbędne do zamieszczenia komentarza. Odmowa podania tych danych uniemożliwi Tobieu zamieszczenie komentarza na Stronie internetowej Administratora. Podanie jakichkolwiek innych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie jest niezbędne do zamieszczenia komentarza.

5. PLIKI COOKIES

Dane zbierane przy wykorzystaniu plików cookies pobierane są automatycznie. Możesz w każdym czasie zmienić ustawienia Twojej przeglądarki internetowej, uniemożliwiając wykorzystywanie plików cookies. Administrator zaznacza jednak, iż może się to wiązać z trudnościami w obsłudze przez Ciebie Strony internetowej Administratora.

 

§ 9

INFORMACJA O DECYZJACH OPARTYCH NA ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU

Nie podlegasz decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

§ 10

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Administrator udziela odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, a także przyjmuje wszelkie uwagi i zastrzeżenia w tym zakresie. Z Administratorem oraz z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Ciasteczka

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików Cookies. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności.